Viết bài PR, quảng cáo

Bài PR, quảng cáo hay,
"cú hích" cho
doanh số bán hàng